Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

1: Algemene bepalingen

Doelstelling en grondslag reglement

Binnen de vereniging worden persoonsgegevens van leden en aangesloten golfers bijgehouden. . Deze persoonsgegevens zijn in vertrouwen verstrekt aan de vereniging en dienen om deze reden met zorg te worden beheerd. Daarom hebben wij een privacy beleid opgesteld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ons beleid omvat technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en procedures voor de melding van incidenten, controlemechanismen, opleiding evaluatie van activiteiten en continue verbetering. Als Verwerkingsverantwoordelijke beschikt Golfclub De Gulbergen over een gegevensverwerkingsadministratie (E-golf4U). Relevante aspecten hieruit staan in dit privacyreglement. Dit register is onderdeel van het Informatiebeveiligingsbeleid en wordt evenals overige documenten met regelmaat geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt. In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt. Dit houdt o.a. in dat wij:

 • Leden en andere betrokken personen op begrijpelijke en transparante wijze informeren over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verzamelen en verwerken en de gegevensverwerking baseren op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • Leden en andere betrokken personen informeren over hun rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 • niet meer of langer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Het reglement: dit reglement;
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; 
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • De vereniging: Golfclub De Gulbergen;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: het Bestuur van de vereniging;
 • Ledenadministratie : elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens geregistreerd door de ledenadministrateur, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • E-Golf4U: De online applicatie waarmee de ledenadministratie wordt geadministreerd.
 • Commissieregistraties: schriftelijke of geautomatiseerde registraties waarin operationele gegevens gericht op de commissieactiviteiten uit de ledenadministratie zijn geregistreerd door en ten behoeve van de commissies.
 • Ledenadministrateur: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;
 • Leden: personen die lid zijn van de vereniging dan wel via de vereniging de golfsport beoefenen;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Gebruiker: degene die kennis mag nemen van (onderdelen van) het bestand;

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van leden in de ledenadministratie, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in de ledenadministratie zijn opgenomen. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in de ledenadministratie zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, waaronder begrepen de commissieregistraties.

Beheer van de persoonsgegevens

De ledenadministrateur is onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur verantwoordelijk voor het bijhouden van de verwerking van de ledenadministratie alsmede het beheer hiervan. De commissievoorzitters zijn verantwoordelijk voor de commissieregistraties. De penningmeester is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de financiële administratie, de applicatie voor internetbankieren van RABO bank en de VOG verklaringen.

 2. Doelbinding

Doelstellingen van de verwerking

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het doen functioneren van de Vereniging en van haar activiteiten.

Rechtmatige grondslag van de verwerking

De rechtmatige grondslag voor de verwerkingen is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke de vereniging te kunnen besturen en draaiende te kunnen houden.

Categorieën van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens van eenieder die lid is van de vereniging dan wel via de vereniging de golfsport beoefenen (de zogeheten “vrije golfers”) worden verwerkt in de ledenadministratie.

Soorten van opgenomen persoonsgegevens en de wijze van verkrijging

 1. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf
 2. Persoonsgegevens worden niet verzameld bij derden zonder de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
 3. Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 5. De ledenadministrateur treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.

De golfclub verzamelt van de leden een aantal gegevens, bij de registratie als lid en gedurende het lidmaatschap, waarbij een of meerdere van de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Profielfoto
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres, telefoonnummer(s)
 • Club-gegevens (persoonscode, categorie lidmaatschap, handicap en handicaphistorie)
 • Financiële gegevens (facturering, debiteurengegevens en historie betalingsverkeer). lidmaatschap, speelrecht
 • Functiegegevens leden bestuur, commissies, bureau bestuursondersteuning
 • De leden kiezen daarbij in hun profiel in E-golf4U uit de volgende opties:
           > Wel/niet opnemen in ledenlijst
        > Wel/niet nieuwsbrief ontvangen

Medisch lidmaatschap

Onderdeel van de registratie is in voorkomend geval de aanduiding: medisch lidmaatschap. De registratie vindt plaats op verzoek van het betreffende lid met als doel om de vrijstelling van het speelrecht te krijgen. Er vindt geen registratie plaats van de aard van de beperking, noch worden de onderliggende bewijsstukken na beoordeling daarvan bewaard.

Foto’s

Golfclub De Gulbergen maakt foto’s van evenementen en gebeurtenissen, zoals prijsuitreikingen en dergelijken. Doel daarvan is de communicatie met de leden en de ledenbinding. De foto’s worden bewaard in digitale albums die zijn geplaatst op de besloten ledensite van de website. Daarmee zijn ze alleen toegankelijk via een login met gebruikersnaam en wachtwoord. De foto’s in de nieuwsbrieven hebben het karakter van nieuwsgaring en zijn tevens een communicatiemiddel dat toegankelijk is voor geïnteresseerden.

Door de aard van de foto’s is het in veel gevallen praktisch onmogelijk om voor iedere foto toestemming te vragen aan de leden die op zo’n foto staan. Slechts ingeval van kinderen wordt dat wel gedaan, en wel aan de ouders. Zonder die (schriftelijke) toestemming plaatsen wij geen foto’s van kinderen, ook niet op het besloten gedeelte. Voor de overige leden geldt de instemming met het Huishoudelijk Reglement door de Algemene Leden Vergadering, waarin een bepaling is opgenomen over het gebruik van foto’s, als een goedkeuring van de leden voor plaatsing als boven beschreven. Mocht een lid na plaatsing van een foto bij het bestuur bezwaar maken tegen die plaatsing dan wordt de foto terstond verwijderd.

Internetbankieren

Enkele leden hebben betalingsbevoegdheid voor de bankrekeningen van de vereniging, onder meer voor de commissierekeningen. Dat is slechts mogelijk indien de penningmeester persoonsgegevens vastlegt in de applicatie voor internetbankieren van banken van degene die geautoriseerd wordt voor het doen van betalingen. Het gaat daarbij

 • Naam
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Nummer ID document.

De gegevens worden aangeleverd door de betrokken leden t.b.v. de aanvraag van een bankpas. Hiermee geven zij toestemming voor het gebruik van de gegevens en de onlosmakelijke vastlegging daarvan.
Deze gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van de bank en voor de penningmeester. De gegevens worden bewaard zolang de betrokkene geautoriseerd is voor betalingen. Na beëindiging van de autorisatie worden de persoonsgegevens verwijderd.

VOG verklaringen

Het bestuur bewaard op grond van het VOG protocol de VOG verklaringen van de daartoe aangewezen vrijwilligers. De VOG omvat de persoonsgegevens van deze vrijwilligers, die middels de bewaring van de VOG geregistreerd zijn. De persoonsgegevens zijn beperkt tot naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland alsmede de vrijwilligersfunctie. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur en worden na beëindigingen van de functie vernietigd.

Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

 1. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens bewaard, tenzij het lid schriftelijk verzoekt tot verwijdering van de gegevens. Voor zover van toepassing worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd.
 2. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren.

3. Rechtstreekse toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

 1. Uitsluitend de penningmeester, de systeembeheerder (Master) en de ledenadministrateur hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de vereniging, rechtstreekse en volledige toegang tot persoonsgegevens.
 2. Daarnaast hebben de door het bestuur aangewezen leden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van verenigingstaken en - activiteiten rechtstreekse toegang tot dat deel van de persoonsgegevens dat nodig is voor de goede uitvoering van die taken en activiteiten.
 3. De personen, bedoeld in lid a en b, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Derden en technische werkzaamheden

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen. Voor zover dit externe dienstverleners zijn worden daarmee zodanige (bewerkings-)overeenkomsten gesloten dat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd worden. De registraties in E-golf4U en KING en in internetbankieren zijn online applicaties. De opslag van de gegevens vindt plaats bij de leveranciers van deze applicaties. Om die reden zijn of worden verwerkersovereenkomsten met de leveranciers gesloten die moeten waarborgen dat de vertrouwelijkheid en de beveiliging aan de eisen van de AVG voldoen. Datzelfde geldt voor de hosting van de website.

Verstrekken van persoonsgegevens aan gebruikers binnen de vereniging

De gegevens in de ledenadministratie worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en daarmee samenhangende zaken. Meer specifiek gaat het om gebruik van de NAW-gegevens alsmede telefoon- en emailgegevens voor:

 • Informeren en communiceren met en tussen bestuur en commissies en de leden over alle zaken die de vereniging aangaan, via de website (besloten ledendeel), via de nieuwbrief aan alle leden per email en via individuele communicatie over clubaangelegenheden via brieven, email en telefoon,
 • Voor het versturen van de facturen met contributie, bijdrage NGF en speelrecht e.d. aan de leden, alsmede voor het versturen van herinneringen en aanmaningen bij achterstallige bedragen, per brief, per email en per telefoon,
 • Voor het voeren van een debiteurenadministratie in de financiële administratie van de vereniging,
 • Voor het bijhouden van de handicap van de leden t.b.v. de leden zelf en t.b.v. de verenigingsactiviteiten,
 • Voor de leden onderling voor het maken van afspraken m.b.t. spelen, wedstrijden en andere informatie inzake activiteiten die samenhangen met het golfspel,
 • Voor het bestuur, om via de email geautomatiseerde en geanonimiseerde leden-enquêtes te laten verrichten.
 • Daarnaast worden de gegevens in de ledenadministratie ter beschikking gesteld aan de NGF. De leden van de golfclub zijn eveneens lid van de NGF, zijnde de koepelorganisatie van de golfverenigingen in Nederland waarbij Golfclub De Gulbergen is aangesloten. De gegevens worden door de NGF gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen de NGF en de leden en (gecomprimeerd) ten behoeve van de vaststelling van de hoogte van de NGF bijdrage van de leden.
 • Tevens maakt de NGF gebruik van de informatie in de ledenadministratie t.b.v. geanonimiseerde en gecomprimeerde statistieken voor het eigen beleid, het verenigingsbeleid en het beleid van andere golfverenigingen.
 • Tenslotte worden naam en mailadressen ter beschikking gesteld aan de externe leverancier Players1st ten behoeve van de periodieke ledenraadpleging, waarmee het bestuur de mening van de leden over de vereniging, de partners van de vereniging en de golfbaan inventariseert. De enquête vindt anoniem plaats en de resultaten kunnen niet herleid worden tot individuele leden.

De gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld, met uitzondering van de partners van de golfclub, zoals Gulbergen B.V., clubhuis De Hooghe Bergh en de golfschool Gulbergen, maar slechts indien en voor zover nodig voor de communicatie met de leden inzake aangelegenheden die de doelstelling van de vereniging raken. 

Verdere verwerking van persoonsgegevens

 1. De te verwerken persoonsgegevens worden slechts verder verwerkt op een wijze die niet onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij wordt tenminste rekening gehouden met de verwantschap van de doelen, de aard van de gegevens, de gevolgen van de verdere verwerking voor de betrokkene, de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 2. Persoonsgegevens mogen verder worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de vereniging onderworpen is of geschiedt met de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

 4. Rechten van de betrokkene

Recht op informatie

De verantwoordelijke informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd.

Recht op inzage

 1. De ledenadministrateur deelt eenieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of zijn of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. Indien dat het geval is, verstrekt de ledenadministrateur de verzoeker desgewenst, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens. Indien de verzoeker dat wenst, verstrekt de ledenadministrateur tevens informatie over de systematiek van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
 3. De verzoeker heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd. Hij hoeft hiervoor niet te betalen.
 4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de ledenadministrateur aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast. De ledenadministrateur draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
 5. De ledenadministrateur kan, na dit besproken te hebben met de verantwoordelijke, weigeren aan een verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
  o      de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  o      gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen

Recht op correctie: verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming

 1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de ledenadministrateur over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.
 2. De ledenadministrateur deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omkleedt hij dat met redenen.
 3. De ledenadministrateur draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 4. De ledenadministrateur informeert in geval van verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming derden daarover en verzekert zich ervan dat die derden hun bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De ledenadministrateur deelt de verzoeker mee aan welke derden hij die informatie heeft verstrekt.

Recht van verzet

Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de vereniging, kan de betrokkene bij de verantwoordelijke te allen tijde bezwaar aantekenen tegen die verwerking in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden

 1. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt de verantwoordelijke of dit verzet gerechtvaardigd is.
 2. De ledenadministrateur beëindigt de verwerking terstond, indien de verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd acht. Verzet tegen de verwerking voor commerciële of charitatieve doelen is altijd gerechtvaardigd.
 3. De ledenadministrateur heeft in de gevallen dat paragraaf 4 betrekking heeft op registraties bij de commissies en in andere applicaties dan E-golf4U een coördinerende rol en een toezichthoudende rol, gericht op de uitvoering van dit artikel door de vrijwilligers die belast zijn met de registratie waarop het verzoek betrekking heeft.

Onvoorzien

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de verantwoordelijke, zo mogelijk na instemming van de Ledenvergadering. In spoedeisende gevallen informeert de verantwoordelijke de ledenvergadering achteraf.

5. Gebruik van de website

De website en de ”app” kunnen gebruik maken van verschillende categorieën cookies of soortgelijke technieken (A, B, en C). De vereniging gebruikt slechts de categorie A en B.

 1. Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van de website en app en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u ingelogd blijft op de website/app of de inhoud hiervan laden. Voorbeelden hiervan zijn Sitecore DMS- cookies en sessie cookies.
 2. Prestatie en analyse: Met behulp van deze cookies kan de vereniging onder andere het gebruik van de website analyseren. Met deze gegevens kunnen vervolgens de functionaliteit en prestaties van de website verbeterd worden. Deze cookies zijn zo ingesteld dat zij niet of nauwelijks invloed hebben op de privacy van de gebruiker. Voorbeeld hiervan is Google Analytics (voor het privacy beleid van Google wordt verwezen naar https://www.google.nl/intl/nl/policies/)
 3. Sociale media: Sociale media cookies bieden de mogelijkheid om een verbinding te maken met een sociale netwerk en informatie van de website of app te delen, bijvoorbeeld de persoonlijke golf prestaties. Voorbeelden van sociale media plug-ins zijn Facebook, Twitter of Instagram. Ook kan er embedded content van bijvoorbeeld YouTube getoond worden.

Cookies uit de categorieën A en B worden altijd geladen omdat deze technisch noodzakelijk zijn, dan wel niet of nauwelijks impact hebben op de privacy. Cookies uit de categorie C worden niet gebruikt. De website kent wel links naar andere sites zoals die van facebook, maar heeft geen interactie koppeling met deze websites.

Liever geen cookies?
U kunt ervoor kiezen om in uw browser cookies (altijd) buiten werking te stellen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Dit kan echter wel als gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet of minder goed toegankelijk voor u zijn.

6. Beveiliging

De beveiliging van de persoonsgegevens is op verschillende niveaus geregeld, organisatorisch, technisch, procedureel.

De organisatorische maatregelen bettreffen de autorisatie van personen die toegang hebben tot beheer resp. inzage in persoonsgegevens. Het beheer van (delen van) persoonsgegevens is voorbehouden aan:

 • Master E-golf4U
 • Ledenadministrateur
 • Penningmeester
 • Financiële medewerker
 • Medewerker Secretariaat
 • Leden, v.w.b. hun eigen persoonlijke gegevens en privacy instellingen

De inzage in en gebruik van de persoonlijke gegevens is voorbehouden aan:

 • De ledenlijst, alle leden/gebruikers met een login voor de besloten ledenpagina op de website.
 • Leden van de commissies, t.b.v. nieuwsbrieven, wedstrijdorganisatie, communicatie.

De technische beveiligingen betreffen de maatregelen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen zoals:

 • Login met gebruikersnaam en wachtwoord
 • Bewerkersovereenkomsten met de leveranciers
 • Beveiliging van PC’ s met wachtwoorden
 • Bewaring achter slot en grendel en waar relevant met alarminstallaties in de fysieke ruimte.

Wij maken gebruik van een Hyper Transfer Tekst Protocol Secure -protocol, afgekort HTTPS. Met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeldformulier. De website is voorzien van een certificaat die de veiligheid van de website waarborgt.

De procedurele maatregelen betreffen de protocollen, beschrijvingen, instructies en afspraken/bevestigingen over gebruik, beveiliging en geheimhouding.  

7. Overige bepalingen

Wijzigingen van het Privacyreglement

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van de datum die aan het einde van dit reglement wordt genoemd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Ondanks de door de golfclub en haar partners genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. De vereniging kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Vragen en commentaar

Alle vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. De lezer kan hiervoor een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. of via ons postadres Heideschoor 26, 5731 RG MIERLO.

 

Datum van versie 2.01:
11 juni 2018.