0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Baanreglement

1) Algemeen

 1. Dit reglement is van toepassing op de banen van Gulbergen B.V., hierna te noemen BV
 2. Voor het spelen op deze banen geldt hetgeen is geregeld in Rules of Golf of the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and the United States Golf Association. Voorts dient elke speler zich te houden aan de local rules, zoals die zijn aangegeven op de scorekaart en op het mededelingenbord. U kunt de local rules hier ook nalezen.
 3. Daar waar dit baanreglement niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist de caddiemaster en/of de manager golf.
 4. Aanwijzingen van de caddiemaster en de marshal moeten direct worden opgevolgd.

2) Toegang

 1. Tot de baan hebben toegang leden en gastspelers voor zover in bet bezit van een geldige ledenpas of greenfeekaart.
 2. Spelers van de grote baan dienen in het bezit te zijn van het geldig NGF-handicapbewijs (indien woonachtig in Nederland) of vergelijkbaar bewijs (indien buiten Nederland woonachtig).
 3. De ledenpas of greenfeekaart moet op de golfbaan zichtbaar zijn.
 4. Derden (bijvoorbeeld toeschouwers en caddies) kunnen spelers vergezellen indien toestemming is verleend door de caddiemaster. Noch de BV noch het bestuur van de golfclub kan aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade als gevolg van de aanwezigheid van derden op de baan.

3) Openingstijden

 1. In de maanden april tot en met oktober is de baan in principe geopend van 07.00 uur tot zonsondergang. In de winterperiode van november tot en met maart is de baan in principe geopend van 08.30 uur tot zonsondergang.
 2. Afwijkingen van deze regel worden op het mededelingenbord bekend gemaakt. Dit geldt ook voor de tijdsperioden waarop niet gestart kan worden.

4) Reserveren en starten

 1. Alle spelers, leden en gastspelers moeten zich houden aan de reservering- en startregels.
 2. Alle spelers voor de grote baan, leden en gasten, melden zich uiterlijk 15 minuten voor de starttijd bij de caddiemaster. Gasten van de Old Course dienen zich ook 15 minuten voor aanvang van de starttijd te melden. Tevens dient men zich op de hoogte te stellen van de berichten op het mededelingenbord.

5) Speeltempo en voorrang

 1. speeltempo en aansluiten
  Spelers behoren in een vlot speeltempo te spelen. De Gulbergen BV en/of wedstrijdleiding mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden.
  Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de groep achter hen ophouden, behoren zij de groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in de groep. Als het duidelijk is dat de achteropkomende groep sneller kan spelen, behoort een groep die geen hole afstand heeft verloren die groep door te laten. Het begrip ‘groep’ omvat ook een speler alleen.
  De marshal is bevoegd bij langzaam spel een groep één hole te laten overslaan.
 2. Klaar staan om te spelen
  Spelers behoren klaar te staan om te spelen zodra het hun beurt is om te spelen. Bij het spel op en rond de green behoren zij hun tassen en karren zo neer te zetten dat zij snel van de green naar de volgende afslag kunnen gaan. Wanneer een hole is uitgespeeld, behoren de spelers de green onmiddellijk te verlaten.
 3. Bal verloren
  Indien een speler meent dat zijn bal misschien verloren is buiten een hindernis of misschien buiten de baan ligt, behoort hij, om tijd te sparen, een provisionele bal te spelen.
  Spelers die naar een bal zoeken behoren, zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is, de spelers in de groep achter hen een teken te geven dat zij doorgelaten worden. Zij behoren niet eerst drie minuten te zoeken voordat ze dit doen. Als de groep eenmaal is doorgelaten, mogen zij zelf pas doorspelen als die groep voorbij en buiten bereik is.
 4. Voorrang op de baan
  Een groep, die een volle ronde speelt, heeft het recht een groep die een kortere ronde gaat spelen voorbij te gaan. Dit is dus van toepassing op de afslagplaatsen van hole 1 van de Old Course en hole 10 van de Libellenbaan. Het begrip ‘groep’ omvat ook een speler alleen. De caddiemaster en de marshals hebben de bevoegdheid om ‘tweeballen’ samen te voegen tot een groep van vier.
 5. Spelers dienen altijd het baanpersoneel voorrang te verlenen. Zij moeten wachten op een teken van het baanpersoneel alvorens zij het spel hervatten.
 6. Lesgevend personeel kan in overleg met de caddiemaster op elk moment van de dag starten op elke gewenste hole, mits niet wordt  'ingebroken' bij wedstrijden, bedrijfsdagen, evenementen en dergelijke. Dit lesgevend personeel zal zich eveneens houden aan hoofdstuk Algemeen - lid 2 van dit baanreglement. Zij zullen erop toezien dat de spelers die zij begeleiden zich eveneens aan dit reglement houden. Zij dienen ervoor te zorgen dat zij geen onnodig oponthoud of hinder in de baan veroorzaken.
 7. Lesgevend personeel dat leerlingen en/of clinics begeleidt heeft eveneens voorrang op de drivingrange, puttinggreen en de oefenfaciliteiten. De sluitingstijden voor de puttinggreen en de oefenfaciliteiten zullen op het mededelingenbord worden aangegeven.

6) Uitrusting

 1. Het is niet toegestaan om zich met kar (trolley), cart (buggy) of draagtas op de voorgreens (aprons), greens of tee’s te begeven.
 2. Het is niet toegestaan, dat twee of meer spelers vanuit één golftas spelen.
 3. In een golf- of handicart mogen twee personen met golfuitrusting worden vervoerd.
 4. Het gebruik van drivingrange- en oefenballen op de baan is ten strengste verboden.
 5. Het is alleen toegestaan te 'vissen' naar een bal die door de speler tijdens de gespeelde ronde in het water is geslagen. De bal moet bovendien zichtbaar zijn. Dit mag echter nooit leiden tot oponthoud voor achteropkomende spelers. Het is altijd verboden naar andere ballen te vissen, voor, tijdens of na een ronde.
 6. In de baan is het verplicht om nette (golf)kleding te dragen. Geen gescheurde kledingstukken, mouwloze topjes, trainingspakken of aanstootgevende kledingstukken. Gezichtsbedekkende kledingstukken zijn niet toegestaan.
 7. In de baan is het verplicht om golfschoeisel te dragen. Ook dient men in het bezit te zijn van voldoende tee’s, een pitchfork, balmarker en NGF-regelboekje.
 8. Het is niet toegestaan telefoons op de baan met geluid ingeschakeld te hebben. Het gebruik van telefoons is slechts toegestaan in noodsituaties.

7) Baanverzorging

 1. Spelers zijn verplicht:
  • pitchmarks op de apron en de greens te herstellen;
  • spikemarks te herstellen alvorens men de green verlaat;
  • divots terug te leggen alvorens men het spel hervat.
 2. Het spel moet gespeeld worden in de volgorde van de aangegeven baanroute. Tussen de holes moeten de aangegeven paden benut worden.
 3. Harken moeten buiten de bunkers worden teruggelegd en wel nadat deze op een goede wijze is aangeharkt. De bunkers dienen aan de laagste kant betreden en verlaten te worden.

8) Toezicht

 1. Marshals zien onder andere toe op strikte naleving van dit baanreglement, de local rules en de golfetiquette. Zij hebben een toezichthoudende en corrigerende taak, maar zijn geen referee of regelspecialisten. Spelers en andere gebruikers zijn verplicht hun instructies op te volgen.
 2. In gevallen van overtreding is de marshal bevoegd naam en lidmaatschapsnummer/persoonscode of het nummer van de greenfeekaart te noteren en de speler mede te delen welke consequenties aan deze overtreding verbonden zijn.
 3. De BV en/of het bestuur van de golfclub behouden zich het recht voor passende maatregelen te nemen (voor de golfclub o.a. volgens de statuten en het huishoudelijk reglement), indien de regels van het baanreglement worden overtreden. Bij ernstige overtredingen door een lid van Golfclub De Gulbergen is de BV verplicht het bestuur daarvan in kennis te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Bij herhaling van ernstige overtredingen kan een speler de toegang tot het complex worden geweigerd.