Bestuur Golfclub De Gulbergen

Kern van ons bestuurlijk optreden is dat we als driemanschap zullen opereren waarbij kwaliteit, snelheid en transparantie in onze besluitvorming voorop staan.

 

Cees Hoddenbagh

 

 

 

Cees Hoddenbagh / Voorzitter

 • 1e vertegenwoordiger van de vereniging (extern) en van het bestuur
  (intern);
 • onderhoudt bestuurlijke contacten met NGF;
 • leidt Bestuurs- en Algemene Ledenvergadering;
 • lid van Commissie van Overleg (Beheer Maatschappij);
 • regie uitvoering Beleidsplan;

Michael Munnich

   

Michaël Munnich / Secretaris

 • interne en externe corresponsdentie (incl. eindredactie Nieuwsbrief);
 • convoceert Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering;
 • lid van Commissie van Overleg (Beheer Maatschappij);
 • jaarverslag;
 • ledenadministratie;
 • contact hierover met NGF

ad marneffe

   

Ad Marneffe / Penningmeester

 • geldelijk beheer;
 • lid van Commissie van Overleg (Beheer Maatschappij);
 • boekhouding;
 • jaarrekening en -verslag financieel beleid;
 • begroting;

 

 


Werkwijze bestuur

 

Kerntaken Bestuur:

 • besturen van de vereniging (op basis van Statuten en Beleidsplan);
 • behartigen belangen van de vereniging en haar leden;
 • bevorderen continuïteit van de vereniging;

Bestuurlijke filosofie:

 • klein, slagvaardig bestuurlijk team, waarbij de verenigingsactiviteiten met name door en onder primaire verantwoordelijkheid van de commissies worden uitgevoerd;
 • besluitvorming als team, niet individueel;
 • onderlinge uitwisselbaarheid naar commissies;
 • transparantie naar leden;
 • stimuleren zelfwerkzaamheid commissies met periodieke afstemming tussen bestuur en commissie(s);
 • operationeel bestuurlijke taken gedelegeerd aan Bestuur Ondersteunend Bureau (zie sidebar);
 • benutten expertise clubleden in projectverband;
 • optimaal hergebruik NGF-expertise;

Primaire taakverdeling Bestuur:

Bestuurlijke werkwijze:

 • ALV voorjaar : review resultaten voorgaand jaar en voortgangsplanning;
 • ALV najaar : preview Begroting en jaarplan;
 • Voorzittersoverleg : twee maal per jaar, voorafgaand aan ALV;
 • verslaglegging : -bestuursvergadering: alleen besluiten (uitvoering: Ad M.);
 • ALV: notulist op verzoek van bestuur;
 • gedragscode : geen toezeggingen zonder onderlinge afstemming;
 • reactie naar leden : binnen 7 dagen;
 • Nieuwsbrief : bestuur accordeert voorafgaand aan verzending.

 

 

Het Bestuurs Ondersteuningsbureau (BOB) ondersteunt het bestuur in haar operationele taken.

Ineke vd Veght
Ineke van der Vegt

Secretariaat

Nelly Ketelaars
Nelly Ketelaars

Ledenadministratie

Maria Franssen
Maria Fransen

Financieen

Derk ter Beek
Derk ter Beek

Webmaster

Marinus Jansen 2
Marinus Jansen

Projecten

ben sleegers
Ben Sleegers

Netwerkbeheer

Harry Braat

Harry Braat

Coördinator
Jaarkalender