Werkwijze bestuur bij afwezigheid van de voorzitter.

Werkwijze en ondersteuning

Michaël Munnich en Ad Marneffe, resp. secretaris en penningmeester, hebben na consultatie van de commissievoorzitters afgesproken hoe de bestuurstaken de komende tijd worden ingevuld. Voorop staat daarbij dat wij geen definitieve oplossingen kiezen zolang we niet weten hoe het met Cees verder zal gaan. Om die reden breiden we het bestuur niet uit. Wel is Michaël aangewezen als vicevoorzitter en hebben we Linze Boonstra en Piet Verheijden, beiden goed bekend in en met de club, bereid gevonden om ons te ondersteunen.

Michaël zal als vicevoorzitter wat meer op de voorgrond zichtbaar zijn, ook als vertegenwoordiger van het bestuur naar de leden toe en naar buiten. Ad houdt zich wat meer bezig met de interne taken en de vertegenwoordiging naar de Beheermaatschappij e.d. Overigens blijven we een collectief bestuur.

 

Agenda

Op de agenda van het bestuur staan o.a. de uitwerking van de “clubtraining”, wat we deze maand oppakken samen met de Beheermaatschappij en golfschool. Ook starten we het overleg over fase 2 van het sportieve beleid, de training van competitiespelers en jeugd. Dat doen we uiteraard in overleg met de direct betrokken commissies.

En we hebben een project opgestart om het proces rond wedstrijdkalender en starttijden te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. Harry Braat helpt ons door deze kar te trekken.

 

Strategische beleid

Met de Beheermaatschappij hebben we een workshop gehouden inzake ons strategische beleid. Kernpunt in het strategisch beleid is de continuïteit. Het gaat zowel om de levensvatbaarheid van de golfbaan op langere termijn als om de continuïteit van de vereniging. Continuïteit is in deze dynamische tijd immers niet meer vanzelfsprekend.

De concurrentie neemt toe, het ledental vergrijst en neemt langzaam af, de eigenaar van de golfbaan staat in de etalage. Essentieel is de aandacht die we gezamenlijk moeten geven aan ledenwerving en –binding. Ook de wervingskracht op greenfee spelers hoort daarbij. De komende maanden werken we daartoe een aantal voorwaarden uit, waarbij je kunt denken aan de businesscase rondom de golfbaan, gastvrijheid, innovatie van gebruik, (flexibele) vormen van lidmaatschap. Daar zullen we de commissies ook bij betrekken. En natuurlijk staat de verlenging/vernieuwing van de gebruiksovereenkomst van de golfbaan, die loopt tot en met 2020, op de agenda. Onze gezamenlijke strategie moet gebaseerd zijn op een langdurige verbintenis. Daarom gaan we reeds nu het gesprek daarover aan, in samenhang met die strategie.

 

Ledenenquête

Belangrijk is ook om te weten wat de leden en de greenfeespelers van de baan, de club, de horeca en de golfschool vinden. Daar kunnen we de verbeterpunten uit halen die werving en binding kunnen versterken. Onlangs is de tweede ronde van de ledenenquête geweest en in juli komt de 3e ronde. Tijdens de ledenvergadering in het najaar zullen we hier uitgebreid op ingaan, maar het beeld is dat we redelijk scoren op het gemiddelde van de banen die meedoen (de benchmark). Maar willen we ons onderscheiden dan moeten we boven dat gemiddelde komen. Linze en Piet zullen de rapportages analyseren en verbetervoorstellen aanreiken aan het bestuur en onze partners.

 

Oproep

Een boeiende periode dus. Waarbij we ook steunen op de commissies met de vrijwilligers die de ruggengraat van de club vormen. Het geeft ons de ruimte om het bestuurlijke deel goed in te vullen. Wel is de continuïteit in de bezetting van de commissies aandachtspunt. Daarom nogmaals een oproep: voel je je betrokken bij bijvoorbeeld jeugdbeleid of heb je plezier in het organiseren van wedstrijden e.d. meld je dan aan. Met elkaar zorgen we voor een topclub!
En tenslotte

Door de opzet van het bestuur en de afwezigheid van Cees zullen we misschien niet altijd even goed zichtbaar zijn. Wij rekenen op begrip daarvoor. Maar mocht het nodig zijn dan zijn we aanspreekbaar. Mail of bel ons gerust.

Michaël Munnich en Ad Marneffe