Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

In het nieuwsbericht ‘Greppel hole 10’ (klik hier voor het bericht elders op de website) is aangekondigd dat er een alternatief gezocht zou worden voor het gedeeltelijk dempen van de afwateringsgreppel op hole 10 van de Libellenbaan. Om de moeilijkheidsgraad van de hole in stand te houden moest er een gelijkwaardig obstakel worden gecreëerd.

waste area golf de gulbergen hole 10Dat obstakel is nu aangelegd in de vorm van een zogenaamde ‘waste-area’. Omdat deze term niet wordt genoemd in de Golfregels (Deel II – Definities), is een toelichting noodzakelijk.

Waste-area of waste-land is grond op de golfbaan wat doelbewust niet bedekt is met gras en geen 'hindernis' is. waste area golf de gulbergenHet is dus géén bunker, het is ook niet aangemerkt als
Grond in bewerking (GUR). Waste-area komt ook voor onder benamingen als ‘Transition area’ of ‘Sandy waste’. In huis-tuin-en-keuken-Nederlands: het is een zanderig stukje golfbaan. Meestal is alleen ingebracht zand aanwezig, maar waste-area kan ook bestaan uit natuurlijk aanwezige aarde of stuifzand.

De functie van waste-area kan vanuit twee invalshoeken worden bekeken: vanuit het spel of vanuit het ontwerp, de aanleg en inrichting. Met betrekking tot het spel is het bedoeld als de verhoging van de strategische attractiviteit van de hole. Waste-area is niet wijdverbreid op Nederlandse golfbanen, maar zeker ook geen zeldzaamheid in de golfbaanarchitectuur.

 

Het verschil tussen een bunker en waste-area.


Een bunker is een hindernis bestaande uit een bewerkt stuk grond, vaak een kuil, waar gras of aarde uit is verwijderd en vervangen door zand of iets dergelijks. In de definitie is bewerkt het kernwoord. Waste-area is nou juist een onbewerkte, natuurlijk voorkomende omgeving. Het gebied is opzettelijk niet (of nauwelijks) gecultiveerd of geprepareerd terrein, met spontane begroeiing.

 

De Golfregels

Als een golfbal in een bunker terecht is gekomen bestaan er twee soorten regels: de spelregels en de etiquetteregels. Voor een golfbal in waste-area zijn er geen regels. In waste-area mogen golfers – voor ze een slag naar een bal doen – dus dingen doen die verboden handelingen zijn in een echte bunker, zoals met de golfclub de grond aanraken tijdens het adresseren. Waste area is, wat de regelgeving betreft, alleen maar ‘door de baan’ (definitie: het gehele gebied van de baan, behalve de afslagplaats, de green en alle hindernissen).

 

De bal spelen zoals hij ligt

Voor een goede score op hole 10 is het beter de strategisch (lees: lastig) gesitueerde waste-area te mijden, maar dat was met afwateringsgreppel ook al het advies. Wanneer de bal er toch in terechtkomt, is het handig om te spelen alsof het hoge en dikke rough is. Het is niet toegestaan voor de spelers om een golfbal die in waste-area is beland ‘beter’ speelbaar neer te leggen. Men moet de bal spelen zoals hij ligt. Als tijdens het zoeken de bal beweegt, krijgt de speler een strafslag.

 

 

Een golfbaan kan erg mooi zijn en vooral heel natuurlijk aan doen. Je denkt misschien: lekker makkelijk, geen onderhoud, alles gaat vanzelf, zoals in een ‘wilde tuin’. Maar een wilde tuin is geen sprookjestuin. Als je aan een wilde tuin met al zijn diversiteit aan planten en struiken niets doet, zou deze binnen 1 tot 2 jaar totaal overwoekerd zijn door de meest dominante soorten. Van de diversiteit is dan al snel niet veel meer over.

Dat een golfbaan geen regie nodig heeft is ook een sprookje. Een bepaalde mate van regie blijft altijd nodig, bijvoorbeeld om de paden begaanbaar te houden en de meest dominante vegetatie en invasieve exoten niet al te veel speelruimte te geven. Met bomen is het niet anders.

 

Bomen gekapt

Bomen rooienOok het bomenbestand moet je af en toe een beetje organisatorisch ‘opschudden’. Regie houden en het alert volgen van de ontwikkelingen zijn van levensbelang voor een duurzaam bomenbeheer. Op hole 5 van de Old Course zijn met groot materieel en met de hulp van gespecialiseerd personeel een fors aantal bomen gekapt. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het vellen of rooien van bomen soms noodzakelijk is. De ‘houdbaarheidsdatum’ van bomen is vaak heel beperkt. Soms zijn ze verzwakt door ziekten en plagen of bliksemschade, en dreigden ze om te vallen. Het spreekt voor zich dat ongezonde (vooral zuilvormige) bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid beter op voorhand kunnen worden verwijderd. Sommige boomziekten kunnen zich ook verspreiden en daarmee de groei van andere bomen belemmeren. Bomen worden soms te hoog, staan ze aaneengesloten te dicht bij elkaar en vormen zo hinder voor de bovengrondse ruimte (onvoldoende lichttoetreding op fairway en green). De bomen zijn niet altijd inheems of streekeigen plantgoed en hebben dan geen de landschappelijke natuurwaarde.

 

Hekwerk herplaatst

Hoe vreemd het ook klinkt, soms is de natuur erbij gebaat dat er bomen worden gekapt. Tussen hole 5 Old Course en het aangrenzende bosperceel zal een nieuwe afrastering worden geplaatst.

Golfbaanonderhoud is méér dan maaien alleen. Het in perfecte conditie brengen en houden van een golfbaan vergt speciale aandacht voor een groot aantal werkzaamheden die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Daarnaast heeft een golfbaanbeheerder oog voor detail en zoekt hij constant naar verbeterpunten.

Kleine wijzigingen en correcties in de golfbaan zijn soms nodig ter verhoging van de speelsnelheid. Bijvoorbeeld worden baanmarkeringen wel eens weggenomen en (tegen de gedragsregels) niet teruggeplaatst; herstel is dan noodzakelijk. Soms zijn aanpassingen nodig ter verbetering van de veiligheid, zoals het plaatsen van een waarschuwingsbord waarmee het spelen van de Sprookjesbaan hole 2 via de fairway van hole 3 wordt ontmoedigd. En soms ook zijn veranderingen het gevolg van efficiënt golfbaanbeheer. Zoals bijvoorbeeld het gedeeltelijk dempen van de watergang op de Libellenbaan, hole 10.

 

Greppel hole 10


In 1995 liep de Hooidonkse Beek (een zijbeek van de Dommel) nog over de huidige Libellenbaan hole 10, met een oversteek met brug over de waterloop. Al heel snel daarna is de brug verwijderd en is de beek gedeeltelijk gedempt. De laatste jaren is de beek geen onderdeel meer van de waterhuishoudkundige infrastructuur.

Greppel 10 Golf De GulbergenGreppel hole 10 golf de gulbergen


De (diepe maar relatief smalle) afwateringsgreppel die nog rest uit de beginperiode – links en rechts van de knik in de fairway – blijkt erg lastig te onderhouden. Het schoonhouden vergt aangepaste werkmethoden en zware graafmachines die veel werkschade veroorzaken. Er is daarom besloten om watergang op hole 10 nog verder te dempen.


Aan de rechterkant van de fairway verdwijnt de greppel helemaal, aan de linkerkant verdwijnt de greppel gedeeltelijk. De Baancommissie overweegt de alternatieve oplossingen om de moeilijkheidsgraad van hole 10 in stand te houden.

De Baancommissie beoordeelt voortdurend of de mutaties in de inrichting van de golfbaan zodanig zijn dat NGF her-rating volgens de regels van het USGA Course Rating Systeem noodzakelijk is.

 

Aankomend seizoen krijgen onze greenkeepers hulp van een GPS gestuurde fairwaymaaier. Deze maaier is volledig automatische en heeft geen bestuurder nodig.

De maaipatronen worden dynamisch berekend op basis van het te maaien oppervlak en het omliggende werkgebied. Deze wordt eenmalig ingesteld door langs de rand van deze gebieden te rijden. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkbreedte, de gewenste maairichting, de draaicirkel van de machine en de ruimte waarin mag worden gekeerd.

Na het berekenen van de maaipatronen wordt de maaier op het startpunt gezet en vervolgens gaat alles automatisch: rijden, sturen, heffen, zakken, gas geven, enzovoorts.