Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

De exacte oorsprong van het golfspel is onduidelijk. Er wordt door sommigen beweerd dat golf in de Lage Landen is ontstaan, anderen beargumenteren dat het spel zich in Schotland ontwikkelde. Schotse schaapherders zouden op de ‘links’ (de schrale, onvruchtbare stroken duingebieden parallel aan de zee) uit verveling met hun herdersstaf tegen steentjes hebben geslagen. De golfbanen waren er in dit landschap ‘van nature’ al. Ze moesten alleen ‘gevonden’ worden. Menselijk ingrijpen was slechts zeer beperkt nodig,

Golfen begon misschien als simpel spelletje in een door de natuur gecreëerd landschap, maar is uitgegroeid tot een sport in een door de mens gecreëerde omgeving. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om 100 hectare natuurgebied te kopen en er een golfbaan in aan te leggen. Mede door de technische ontwikkelingen (grasmaaier, drainage e.d.) kunnen nu ook andere locaties dan op ‘arme’ zandgronden geschikt gemaakt worden voor het spelen van golf. Vandaag vindt men golfprojecten op nagenoeg alle bodemsoorten en in alle landschapstypen; zelfs op voormalige stortplaatsen.

Momenteel moet een golfbaanarchitect een golfbaan voegen in het aanwezige landschap, en daar als het ware gewenste ‘nieuwe natuur’ realiseren. Dat maakt het ontwerpen en aanleggen van een golfbaan een ingewikkeld proces. Daarnaast is het beheer en onderhoud van een ‘gewenste natuur’ een tijdrovende en dure activiteit.

Om de ‘onnatuurlijke’ omstandigheden te kunnen exploiteren, en op een golfbaan structureel een goede speelkwaliteit te bereiken tegen acceptabele kosten, zijn kunstgrepen in het terrein- en bodembeheer noodzakelijk. In ons klimaat heeft het gras vooral last van alle mogelijke schimmelziektes, die in noodgevallen worden bestreden met chemische middelen uit het medicijnkastje. De hoeveelheid licht, de temperatuur, regen, luchtvochtigheid en wind zijn de belangrijkste hoofdrolspelers bij het uitbreken van een ziekte. De gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) die nu nog legaal worden toegepast bij het bestrijden van bepaalde schimmelaantastingen hebben echter een belangrijk nadeel: ze kunnen onacceptabel de waterkwaliteit en/of dier- en volksgezondheid negatief beïnvloeden (het zijn hoogrisicomiddelen).

 

Verandering in wet- en regelgeving

Zoals in een eerder artikel (Golfbaanbeheer zonder pesticiden) is gemeld zijn de veranderingen in wet- en regelgeving zodanig dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden gelegd zal worden. De ‘Green Deal’ is een intentieovereenkomst tussen rijksoverheid en belanghebbende partijen, die een vermindering van dit soort bestrijdingsmiddelen in de praktijk moet brengen. De gecombineerde bestrijding van ziekten en plagen door middel van gecombineerde biologische en cultuurtechnische maatregelen zal steeds meer realiteit worden.

 

Omslag gevraagd in denken en doen

Met het uitfaseren van pesticiden op golfbanen en sportvelden per 2020 staat de groensector voor een enorme uitdaging. Dit vergt een omslag in denken en doen om de speelkwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van golfbanen te blijven borgen. In de overgang naar minder of geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt door de golfbaanexploitant van Golf De Gulbergen (de hoofdgreenkeeper) een nulmeting uitgevoerd. In samenwerking met de Baancommissie wordt met foto’s, metingen en waarnemingen de huidige (beeld-)kwaliteit van de golfbanen in kaart gebracht. Hoe zien de (zeer) kort gemaaide grasoppervlakten er nu uit (bodemkundige eigenschappen, grassoorten), wat is de status van de voorgreens, fairways, roughs en omgeving? Zijn er zwakke plekken aan te wijzen op de golfbanen, en wat is hier al ooit (mogelijk) aan hersteld? Ook wordt het uitvoeringsprogramma van het golfbaanbeheer en -onderhoud (middelen, frequentie, etc.) geëvalueerd. Maar ook: welke pesticiden worden er gebruikt, hoeveel en waarvoor.


Zelf op zoek naar oplossingen

Nadat de eerste globale inventarisatie dit is gedaan zullen we eerst zelf gaan zoeken naar oplossingen (alternatieven methoden, technieken en middelen) om het milieuvriendelijk, biologisch, ecologisch en duurzaam golfbaanbeheer (lange termijn/l) te bereiken. De nadruk ligt daarbij niet op de ‘tijdelijke’ oplossingen (brandjes blussen), maar juist op de structurele oplossing op langere termijn (brandhaarden aanpakken). Dus geen symptoombestrijding, maar de oorzaken van problemen wegnemen. Bijvoorbeeld niet beluchten als er nog geen groei in het gras zit. Geen water sproeien als de zon hoog staat en het zevenentwintig graden Celsius is. Bomen snoeien/verplaatsen als deze de groei van het gras belemmeren. Grond los maken als deze is verdicht, beluchten als er geen zuurstof meer bij kan.

 

Met Green Deal naar een geleidelijke overgang

De beeldkwaliteit van de golfbanen zal niet razendsnel veranderen; er is geen sprake van een reuze ommezwaai. De roughs zullen heus wel eens minder (!!) worden gemaaid omdat er andere prioriteiten in de werkzaamheden zijn. De Green Deal stelt ons in staat om een geleidelijke overgang te maken. Er is tijd nodig om een nieuw beheer in te zetten, om nieuwe kennis op te doen en nieuwe methoden te ontwikkelen en toe te passen. Door de nulmeting en het hanteren van een stappenplan zullen we de kwaliteitsveranderingen als gevolg van de Green Deal-aanpak objectief vaststellen en periodiek monitoren.

 

Lees ook het artikel: Golfbaan zonder pesticiden

Green Deal