Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

1) Lidmaatschap
Heren die lid zijn van Golfclub De Gulbergen en ouder zijn dan 50 jaar kunnen lid worden van de Heren Senioren om op alle woensdagen van het jaar deel te nemen aan de wedstrijden en aan de Heren Senioren competitie van begin april tot medio oktober.

2) Contributie
De jaarlijkse contributie van € 20 is geldig vanaf 1 januari tot en met 31 december en geldt voor alle leden. De contributie bij voorkeur te voldoen op bankrekening NL29 RABO 0138 7270 90.

3) Inschrijvingen

a) Sprookjesbaan (SB 9 holes)
Ca. 50 deelnemers voor de Sprookjesbaan kunnen zich in het clubhuis melden tussen 9.30 en 12.00 uur. De starttijden zijn van 10.30 tot 12.20 uur. Men heeft de optie om door te starten op de LB tot 14.30 uur.
b) Libellenbaan (LB 9 holes)
Ca. 25 deelnemers voor deze Libellenbaan 9-holes kunnen zich in het clubhuis melden tussen 10.45 en 12.30 uur. De starttijden zijn van 11.30 tot 12.50 uur. Doorstarten op de Sprookjesbaan is uitsluitend toegestaan na toestemming van de caddymaster.
c) 18 holes qualifying (Sprookjes- Libellenbaan)
Maximaal 16 deelnemers kunnen vanaf 1 april zich voor de wedstrijd / competitie inschrijven via Egolf4U. Sluiting hiervan is maandag 12.00 uur. Uitsluitend in de maand april mag ook ingeschreven worden via de inschrijflijst in de hal. Spelers kunnen zich in het clubhuis melden tussen 9.15 en 10.00 uur. De starttijden zijn van 9.50 tot 10.20 uur met een doorstart op de LB tussen 11.50 en 12.30 uur.
d) Old Course (OC 18 holes)
Ca. 40 deelnemers kunnen zich op de Old Course melden tussen 10.30 en 12.00 uur. Vanaf 10.50 tot 12.20 uur voor deelname aan de 18 holeswedstrijd.
NOTE: OC leden spelen in principe op de OC. Alle Banen (AB) leden spelen naar keuze op de SB en / of op de LB en, afhankelijk van de eerste letter van de achternaam, op de OC.
e) Inschrijving vooraf
De mogelijkheid bestaat om zich vooraf in te schrijven op de lijsten die in de hal van het clubhuis opgehangen worden op woensdag na de prijsuitreiking. Gebruikers van een Handicart (HC) dienen te boeken in de met HC gemarkeerde flight-vakjes. Indien deze al volgeboekt zijn dan inschrijven met “HC” vermelding in een leeg vakje. LET HIERBIJ OP de aanpassingen voor de handicartgebruikers per 1 januari 2019.
De 18 holes Qualifying spelers dienen zich vooraf in te schrijven via EGolf4U. Alleen in de maand april kan men inschrijven via de lijst in de hal.
f) Vrije inloop
Voor de overige deelnemers is er de vrije inloop op woensdagmorgen voor deelname aan de wedstrijd.
g) OC leden
OC leden die op de SB of de LB willen spelen, betalen een greenfee van € 25 voor 18 holes .
h) Qualifying
Voor de spelers, die niet aan de Q-18 holes wedstrijd deelnemen, is er elke woensdag de mogelijkheid om vrijwillig qualifying te spelen, mits de baan qualifying is. Hiertoe haalt men een extra scorekaart en handelt men volgens de normale qualifying-procedure.
i) Teeboxen / afslagen
Er wordt te allen tijde van de gele tee afgeslagen. Afwijkingen hierop (bijvoorbeeld speciale wedstrijden of individuele verzoeken) worden door het Bestuur aangegeven en / of goedgekeurd. Dit om twee soorten wedstrijden in één wedstrijd te voorkomen. Individuele afwijkingen leiden tot spelen buiten mededinging.
j) Handicart gebruikers
Gelet op het aantal HC buggy’s, wordt dringend verzocht zoveel mogelijk deze buggy’s optimaal te bezetten. Alle handicarts en/of buggy’s worden uitgegeven door de Caddymasters.
k) Verhinderd
Wel ingeschreven, maar toch verhinderd: bel dan woensdagmorgen vanaf 9.15 uur: 06 13 24 67 50

4) Bezetting banen

Sprookjes- en Libellenbaanspelers spelen éénmaal in de vier weken op de Old Course.
Het rouleren hiervan is gerelateerd aan de eerste letter van de achternaam. Dit geldt ook voor de HC gerechtigden. Op het mededelingenbord in de hal, in de maandelijkse nieuwsbrief en op de website (Leden>Senioren) wordt het schema weergegeven.
NOTE 1: Leden, ook HC gerechtigden, die volgens het schema op de OC dienen te spelen, maar dit niet kunnen of willen, mogen buiten mededinging van de dagprijzen, competitie en Birdie Award op de SB of de LB starten.
NOTE 2: Alle Banen Leden (AB) die op de OC spelen, maar volgens de eerste letter van hun achternaam daar niet hoeven te spelen, doen buiten mededinging mee voor de prijzen, competitie en Birdie Award.

5) Handicaps
a) De basishandicap waarmee in het nieuwe jaar gestart wordt, is de Heren Senioren handicap (HShcp) van 31 december van het voorafgaande jaar met een maximum van 45. Wanneer een lid in het voorgaande jaar 4x een q-kaart heeft gelopen, geldt de NGF handicap per 1 januari van het nieuwe jaar. Tijdens de Heren Senioren ringerscore-competitie (begin april tot eind oktober) worden deze handicaps aangepast volgens onderstaande richtlijnen. Goed gebruik is dat eenieder die zijn NGF handicap verbetert (op De Gulbergen of elders), dit zal melden bij de Commissie ter aanpassing.
b) De HShcp wordt aangepast als een speler zijn score verbetert, (> 18 stableford punten op de 9-holes SB, LB en > 36 op de 18 OC). Zijn handicap wordt verlaagd volgens de NGF richtlijnen na iedere wedstrijd, dus ook de sponsorwedstrijden, echter niet bij de openingswedstrijd, de “Old Grand Dad”, de “Regenboogwedstrijd”, en de “Goed Doelwedstrijd”.
c) Wanneer men onder de buffer op de SB en / of op de LB en / of de OC speelt, wordt na 5 keer de HShcp verhoogd zoals ook de NGF de handicap verhoogt. Dit wordt dan 5 x 0,1 punt.
Bij de deelnemers aan de 18 holes Q - wedstrijd wordt na afloop van de wedstrijd direct hun handicap naar boven dan wel naar beneden aangepast. Deze deelnemers dienen direct na de wedstrijd zelf hun score in te voeren in Egolf4U.
d) Nieuwe leden spelen de eerste drie keren buiten mededinging mee. Hierna wordt de HShcp vastgesteld. Ze komen wel in aanmerking voor de bijzondere prijzen bij speciale wedstrijden, zoals neary, longest, etc. en doen mee aan de loterij.

6) Speciale wedstrijden en activiteiten
Voor uitwedstrijden en voor speciale wedstrijden of evenementen zijn er aparte inschrijflijsten. Deze wedstrijden worden per nieuwsbrief en mondeling op de woensdagen aangekondigd.
Spelers van de OC betalen een gereduceerd greenfee tarief (€ 25) voor deelname aan een speciale wedstrijd of activiteit op de SB / LB. Door het jaar wordt een aantal sponsorwedstrijden op alle banen gehouden waar vaak extra prijzen (longest, neary’s etc.) te verdienen zijn.

7) Spelvorm, wedstrijden, wedstrijdresultaat en prijzen
a) De spelvorm die op woensdag gespeeld wordt is individueel Stableford tenzij anders vermeld. Er wordt gespeeld volgens de NGF regels en etiquette. De telling gaat uit van een handicap 45 of lager.
b) Er wordt te allen tijde van de gele tee afgeslagen. Afwijkingen worden door het Bestuur aangegeven.
c) Iedere woensdag speelt men mee om de dagprijzen voor de SB/LB 9 holes en voor de OC 18 holes.
d) De resultaten van de reguliere wekelijkse wedstrijden in de periode 1 april / eind oktober tellen mee voor de ringerscore-competitie. Daartoe worden alle ingeleverde kaarten geadministreerd. Er is een ringerscore-competitie over 18 holes SB/LB en voor alle 18 holes van de OC. Het eindresultaat zal met de dan actuele HShcp verrekend worden. Er zal regelmatig een tussenstand worden gepubliceerd via de nieuwsbrief,
e) Alleen voor de 18 holes Qualifying spelers is er nog een aparte competitie vanaf 1 april t/m eind oktober. Hiervoor wordt een klassement bijgehouden en regelmatig gepubliceerd.
f) In dezelfde periode (april / oktober) speelt men mee om de Birdie Award. Elke birdie dient op de scorekaart duidelijk te worden aangegeven en persoonlijk bij de bestuurstafel worden gemeld.
Birdies worden toegekend tijdens de wekelijkse wedstrijd (m.u.v de speciale wedstrijden, zoals beschreven bij punt 5b) op de SB en LB (alle holes) en op de OC op de holes 1, 5, 8, 12, 16 en 18.
g) De scorekaarten dienen vóór 16.15 uur te worden ingeleverd. De prijsuitreiking is rond 16.30 uur.
h) Het aantal prijzen op een wedstrijddag wordt bepaald door het Bestuur.
i) De wekelijkse prijzen:
* Voor SB/LB. De scorekaarten van de SB-9 en LB-9 en Q 18 worden voor de prijsuitreiking bij elkaar gevoegd. Wekelijks zijn er (afhankelijk van de deelname) 5 prijzen.
Van de deelnemers aan de 18 holes Q wedstrijd telt het resultaat van de 9 holes SB mee voor de dagprijzen.
* Voor de 18 holes op de OC. Voor de 80-jarigen geldt dat zij 9 holes mogen spelen, waarbij het puntentotaal wordt verdubbeld. Bij voldoende deelname op de OC zijn er 3 dagprijzen.
j) De prijzen van de ringerscore-competitie en van de Birdie Award worden in december uitgereikt. Naast de Birdie Award kan men gedurende de hele competitieperiode een biefstuk winnen (met een maximum van 3) per gescoorde birdie.
k) Wanneer er over de bovengenoemde groepen op een woensdag in totaal minder dan 40 scorekaarten worden ingeleverd, zal er geen prijsuitreiking plaatsvinden. De ingeleverde scorekaarten tellen niet mee voor de ringerscore en de Birdie Award. Uitzondering hierop is wanneer er van één baan wel voldoende scorekaarten worden ingeleverd. Voor de SB / LB is dit minimaal 30 en voor de OC 20.
l) Bij een gelijk resultaat zijn de Stableford punten gescoord op de laatste 6, de laatste 3 of op de laatste hole (in deze volgorde) doorslaggevend. Indien de stand hierna nog gelijk is, wint de speler met de laagste handicap. Is het daarna nog gelijk, dan wordt de winnaar door loting bepaald. Deze regel is niet van toepassing bij de shotgunwedstrijden genoemd bij punt 5b. Hier wint de speler met de laagste handicap.
m) Wanneer een speler “ongerechtigd” op de SB, LB of OC speelt, dan speelt hij niet mee voor de dagprijzen, voor de competitie-ringerscore en voor de Birdie Award. Bij de rangschikking van de dagprijzen stijgt / stijgen de volgende speler(s) automatisch.
n) Voor alle Heren Seniorenwedstrijden geldt dat men maar voor één prijs in aanmerking kan komen. Men kan dus bijvoorbeeld niet een prijs winnen in de eindrangschikking én een neary.
o) Prijswinnaars van de wedstrijd zijn uitgesloten voor de loterij. 

8) Loterij
Na afloop van de prijsuitreiking wordt een aantal prijzen verloot onder de spelers die niet op die dag een andere prijs hebben gewonnen. Wanneer er geen prijsuitreiking is, maar wel meer dan 25 leden aanwezig zijn, wordt er wel een loterij gehouden. Bij afwezigheid van een winnaar gaat zijn prijs naar de loterij.

9) Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal vijf personen. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar gekozen door de leden. Na deze drie jaar (of eerder) kan het gekozen bestuurslid zich herkiesbaar of niet herkiesbaar stellen. Een bestuurslid kan maximaal drie termijnen van drie jaar aan het bestuur deelnemen. Het zittende bestuur zal primair zelf voor vervanging proberen te zorgen van het afgetreden bestuurslid (of leden).

10) Jaarvergadering
1x per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering die meestal op de eerste of tweede woensdag van het nieuwe jaar wordt gehouden. Een gekozen kascontrolecommissie zal de vergadering informeren over de financiële gang van zaken van het voorgaande jaar. De kascommissie bestaat uit twee leden plus één reserve. Deze worden door de vergadering benoemd voor een termijn van 2 jaar. Elk jaar tijdens de vergadering wordt één lid benoemd.

11) Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Wij wensen u een gezond golfseizoen toe met VEEL SPEELPLEZIER.

Ad van Gent, Voorzitter
Ton van Wayenburg, Secretaris & Matchplaykampioenschap
Eric Nagtegaal, Penningmeester
Guus Henckens, Thuiswedstrijden & Algemene Zaken
Louis de Groot, Uitwedstrijden & Algemene Zaken

Tel. nr voor afmeldingen, alleen op woensdag: 0613 24 67 50
Bankrekeningnummer Heren Senioren: NL29 RABO 0138 7270 90

U kunt het 'Reglement Heren Senioren 2019' ook hier downloaden.