Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

2019 is in progress. Tijdens de nieuwjaarsreceptie die plaatsvond op 6 januari hebben veel leden tijdens een gezellige bijeenkomst het nieuwe jaar ingeluid. Het is altijd fijn om zo’n moment met elkaar 01a Site De beste wensen 01ate beleven. Even terugkijken op het jaar dat achter ons ligt. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een jaar waarin de zomer vroeg begon en niet eerder dan in de loop van oktober eindigde. De meeste van ons hebben vooral genoten van het mooie weer en ondanks de droogte bleef de baan in zeer goede staat. Een prestatie van formaat van onze greenkeepers!

En van een lange periode van droogte kwamen we dan toch echt in de herfst en de winter terecht. Zoals altijd gaat zo’n periode gepaard met regen. Soms zelfs heel veel regen. En juist in de perioden van regen merken we inmiddels de positieve effecten van het onderhoud van hole 1, 8, 9 en 18. De fairways zijn droog en goed bespeelbaar. Het onderhoud heeft voor belemmering gezorgd, maar gaat ons heel veel meer golfplezier brengen. De baan is droger en blijft daarmee door het jaar heen goed bespeelbaar.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd niet alleen teruggekeken naar 2018. Ook werd volop gesproken over 2019. B01b Site De beste wensenelangrijk onderwerp bleek de verandering van de golfregels. Om de leden te ondersteunen bij het onder de knie krijgen van die nieuwe regels, organiseert de Hareco een aantal informatiebijeenkomsten. De eerste vindt plaats op zondag 20 januari om 14:00 uur in het clubhuis. Iedereen is daarbij van harte welkom. Het bestuur stelt daarbij voor alle leden kosteloos het boekje ‘golfregels 2019 voor spelers’ beschikbaar. De Hareco en het bestuur doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen. Het duurt nog even voordat het nieuwe seizoen van start gaat. Er is dus nog voldoende tijd om de nieuwe regels eigen te maken.

Ook al is 2019 inmiddels een jaar in progress, toch wensen wij al onze leden alsnog een heel fijn en gezond 2019. Een jaar waarin best wat discussie te verwachten is vanwege de nieuwe golfregels die ons op onderdelen ook gaan helpen in ons spel. Een jaar waarin we uitzien naar wederom een goed golfseizoen waarin we volop genieten van elkaar en van onze mooie golfbaan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2019 werd bekend gemaakt wie de golfer en golfster van het jaar 2018 zijn geworden.

  • 02b Site Beste golfster van het jaar Dave Champness werd golfer van het jaar. Zijn handicap verbeterde en ging van 14,9 naar 12,5. Een verbetering van 16,1%.
  • Golfster van het jaar werd Helga van de Ven-Schellens. Haar handicap verbeterde en ging van 20,4 naar 14,8. Een verbetering van 27,5% .
  • Bij de jeugd werd Jasmijn van der Horst benoemd tot jeugdgolfster van het jaar.

Een fantastische prestatie van Dave, Helga en Jasmijn. Gefeliciteerd!

Op de foto de beste golfster, Helga van de Ven-Schellekens,
die de prijs in ontvangst neemt van de vicevoorzitter Nicole Hendriks.

Zoals in de nieuwsbrief al eerder is geschreven wordt vanaf dit jaar met behulp van een nieuwe methode vastgesteld wie golfer van het jaar wordt. Ook deelname aan wedstrijden en de prestaties daarbij, worden in de berekening meegewogen.


03a Site ALV 01

Op 18 december 2018 vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur was blij met de behoorlijke opkomst tijdens deze vergadering. Gedurende een bestuursjaar worden over allerlei zaken besluiten genomen. Het is en blijft altijd belangrijk om over deze besluiten met leden in gesprek te zijn. Zitten we samen op de goede weg of moeten we op punten toch andere keuzes maken?   Tijdens de vergadering van 18 december kwamen een aantal zaken aan bod waarvan de belangrijkste in deze nieuwsbrief nog kort de revue passeren. Een uitgebreid verslag van deze vergadering is beschikbaar via de ledenpagina van onze website onder het kopje documenten.  

Gesproken is over een nieuw protocol Golfer van het jaar. Met ingang van 2019 wordt de golfer en golfster van het jaar via een andere methode gekozen. Belangrijkste wijziging is dat niet alleen naar de daling van handicap wordt gekeken, maar ook deelname aan wedstrijden, en de daarbij behaalde resultaten, in de berekening worden meegenomen. Hierdoor maken golfers met een lagere handicap ook kans om deze eervolle titel te behalen. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug. 

Gesproken is ook over de voorbereidingen voor de nieuwe gebruiksovereenkomst die in 2020 moet worden gesloten met Gulbergen BV. De overeenkomst maakt dat wij als vereniging gebruik mogen blijven maken van de golfbaan. Het bestuur vindt het belangrijk om gedurende dit proces naar het sluiten van een nieuwe overeenkomst, voortdurend in gesprek te zijn en blijven met leden. Hiertoe is in 2018 een klankbordgroep opgericht waarin in ieder geval de voorzitters van de verschillende commissies zitting hebben en een aantal leden die specialistische kennis inbrengen. De eerste bijeenkomsten met de klankbordgroep zijn aanleiding geweest tot het opstellen van een visiedocument waaraan alle partners, Golfclub De Gulbergen, Gulbergen BV, De Hooghe Bergh en de Golfacademy commitment hebben afgegeven.  Dit visiedocument vormt de basis van de besprekingen over de nieuwe gebruiksovereenkomst. De leden stemden unaniem in met het visiedocument. 

De begroting voor 2019 is gepresenteerd. Een sluitende begroting die onder andere ruimte biedt voor het structureel beschikbaar stellen van een bijdrage ten behoeve van de Clubtraining. De begroting gaf aanleiding te spreken over de afname van het aantal leden. Gelukkig zien we ook nieuwe leden komen, maar dit aantal ligt lager dan de vertrekkende leden. Daarom een punt van zorg waar we als bestuur de komende periode volop aandacht op houden. De begroting werd door de leden unaniem vastgesteld. De nieuwe Clubtraining 2.0 wordt elders in deze nieuwsbrief nader besproken. 

De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2018 zijn voor alle leden beschikbaar. Deze zijn te vinden op de ledenpagina van de website onder het kopje documenten.

 

04a Site Clubtraining 2019

Inleiding
Volgens de Statuten luidt het doel van onze vereniging: het bevorderen en doen uitoefenen van het golfspel, alsmede het bevorderen van het onderling contact tussen de leden. Volgens ons Beleidsplan bereiken we dit doel o.a. door “de oefening van onze leden te doen verzorgen”. Om concrete invulling aan deze doelstelling te geven, heeft het bestuur tijdens de Najaar-ALV 2016 het beleidsthema “Sportief Beleid” geïntroduceerd. In de voorjaars ALV 2017 is aansluitend een voorstel gedaan en aangenomen voor fase 1 van het sportief beleid, de Golfclub Training.

De ervaringen met de eerste versie van de clubtraining
De eerste versie van de Golfclub Training De Gulbergen was een succes. In de periode juli 2017-december 2018 is in groepjes van 4 tot 6 personen de clubtraining door ruim 250 leden gevolgd. Met deze training leerden deze leden niet alleen technisch beter golfen, maar vooral ook speciale bewegingsoefeningen waarmee op verantwoorde wijze langer kan worden gegolfd naarmate de leeftijd vordert. De clubtraining draagt ook bij aan het speerpunt “ledenbehoud” en kende een bijzonder aantrekkelijke prijsstelling, waarbij de vereniging een deel van de kosten voor haar rekening nam.

Structurele voortzetting Golfclub Training De Gulbergen
Gelet op de ervaringen vanaf medio 2017 is in de laatste ALV d.d. 18 december 2018 besloten om de clubtrainingen een structurele plaats te geven in onze activiteiten
04b Site Clubtraining 01De Golfschool heeft daarvoor een nieuw programma aangeboden met twee opties (10 of 14 uren), die beide door de leden in groepen van 4, 5 of 6 deelnemers kunnen worden gekozen
De prijzen variëren van € 90,00 p.p. voor optie 1 met 6 deelnemers, tot € 180,00 p.p. voor optie 2 met 4 deelnemers.
De club draagt voor 50% bij aan deze kosten. Deelnemers betalen dus de helft van de genoemde bedragen.

De clubtraining stimuleert de clubgeest en helpt onze leden hun golfspel en het plezier daarin te verbeteren. Tegelijk krijgt de golfschool een goede financiële basis. Voor de komende jaren verwachten wij gezien de ervaringen gemiddeld zo’n 125 deelnemers per jaar. De leden kunnen eens in de twee jaar van de bijdrage van de vereniging gebruik maken. Voor deelnemers aan de NGF competitie wordt deze bijdrage jaarlijks beschikbaar gesteld.

In het kader van het gezamenlijke speerpunt “ledenwerving” kunnen ook niet-leden (familieleden, vrienden, kennissen, buren, etc.) meedoen aan dit plan. Zij tellen wel mee bij de bepaling van de groepsgrootte, maar krijgen niet de financiële bijdrage van 50% van de club. Dan nog is het tarief ook voor hen heel aantrekkelijk. Dat laatste geldt dat ook voor leden die elk jaar de training willen volgen. Dat is mogelijk, maar alleen eens in de 2 jaar wordt de bijdrage van de club gegeven.

De meer uitgebreide beschrijving van de clubtraining vindt in u de sheets van de ALV van 18 december jl. en in het document Clubtraining 2019.  Beide zijn te vinden in de documenten op de besloten ledenpagina van de website.

Aanmelding
Als u zelf een groepje vormt kan net als voorheen een van de leden van dit groepje de groep aanmelden bij een van de golfpro’s op de website,  via de pagina van de golfacademy. Let op met de planning, het programma moet wel binnen een jaar worden afgerond.

Wilt u graag de training volgen, maar bent u alleen of hebt u onvoldoende deelnemers om een groep van 4 of meer deelnemers te vormen, schrijf u dan in bij de caddymaster. De golfpro’s zullen vanuit deze individuele inschrijvingen, rekening houdende met voorkeuren voor programma, dag en tijd, groepjes samenstellen en u daarvoor dan uitnodigen.

Hebt u nog vragen over het programma of de aanmeldingsprocedure, neem dan contact op met Richard Heesakkers (coördinerend golf pro).