Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Medische verklaring gewijzigd
De aanvraagprocedure voor het medisch lidmaatschap is enigszins aangepast. Het gaat dan om de eis om een medische verklaring te overleggen bij een aanvraag. De eigen arts van een lid mag op grond van zijn beroepsregels geen medische verklaring meer afgeven (dat mag alleen een onafhankelijk arts nog doen). Daarom hebben we in overleg met Gulbergen B.V. de eisen voor een aanvraag gewijzigd. 

Wij vragen geen medische verklaring meer op voorhand, maar vragen aan het betreffende lid om een aanvraag voor een medisch lidmaatschap zodanig toe te lichten en te onderbouwen dat de ledenadministrateur in principe de redelijkheid van de aanvraag kan beoordelen. 

Die onderbouwing kan bijvoorbeeld een oproep zijn van een ziekenhuis voor een operatie, of een afsprakenkaart met een specialist.  Afhankelijk van de individuele situatie zijn ook andere onderbouwingen denkbaar. Dit alles in overleg met de ledenadministrateur.  
De essentie van het medisch lidmaatschap blijft onveranderd; een lid komt daarvoor in aanmerking als hij of zij om medische redenen tenminste 6 maanden niet zal kunnen golfen. De termijnen voor een aanvraag zijn ook niet gewijzigd. Wij verwijzen daarvoor naar de website (www.golfdegulbergen.nl/nl/golfclub/lidmaatschappen)

In geval van twijfel bij de ledenadministratie wordt het verzoek met de onderbouwing voorgelegd aan het bestuur die dan samen met Gulbergen B.V. (de rechthebbende partij voor het speelrecht) een besluit neemt over de aanvraag. In dat geval kan in incidentele gevallen gevraagd worden om een medische verklaring, die dan bij een door het bestuur aangewezen arts moet worden gevraagd. De kosten hiervan worden door de vereniging betaald. 

Bezwaarprocedure
Indien het besluit op de aanvraag (door ledenadministrateur dan wel door bestuur in samenspraak met Gulbergen B.V.) negatief is, dan kan de aanvrager bezwaar aantekenen bij het bestuur, die dat beoordeelt in overleg met Gulbergen B.V.. Een bezwaar moet worden ingediend met overlegging van een medisch verklaring van een onafhankelijke arts. Indien het bezwaar wordt toegekend vergoedt de vereniging de kosten van deze verklaring. Indien het bezwaar niet wordt toegekend dan zijn de kosten van de verklaring voor eigen rekening van het lid. Bij de beoordeling van het bezwaar zal het oordeel van de arts uiteraard leidend zijn.

Privacy
Op grond van de privacyregels vernietigen wij direct na het besluit op een aanvraag alle correspondentie en stukken over de aanvraag. Wel wordt het in de ledenadministratie geregistreerd als er sprake is van een medisch lidmaatschap (omdat daar de vrijstelling van het speelrecht mee samenhangt). Deze registratie geldt als bewijs dat een aanvraag is gedaan en positief is beoordeeld.  De medische situatie zelf wordt dus nergens geregistreerd.

Overgang naar Old Course vanuit medisch lidmaatschap
Medische leden die vanwege hun medische situatie niet meer kunnen golfen op de grote baan, maar nog wel op de Old Course en om die reden willen overstappen naar een lidmaatschap voor de Old Course, moesten tot nu toe wachten tot 1 januari van het volgende jaar en bleven dan veelal tot dat moment medisch lid. Voor deze leden passen wij in overleg met Gulbergen B.V. deze regel aan. 
Medische leden die niet meer op de grote baan kunnen golfen en om die reden willen overstappen naar de Old Course mogen dat tussentijds gedurende het jaar doen, per de 1evan de maand volgend op het verzoek.  Er is een restrictie: als er een wachtlijst geldt voor de Old Course zal deze ook gelden voor deze situatie.