Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons


03a Site ALV 01

Op 18 december 2018 vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur was blij met de behoorlijke opkomst tijdens deze vergadering. Gedurende een bestuursjaar worden over allerlei zaken besluiten genomen. Het is en blijft altijd belangrijk om over deze besluiten met leden in gesprek te zijn. Zitten we samen op de goede weg of moeten we op punten toch andere keuzes maken?   Tijdens de vergadering van 18 december kwamen een aantal zaken aan bod waarvan de belangrijkste in deze nieuwsbrief nog kort de revue passeren. Een uitgebreid verslag van deze vergadering is beschikbaar via de ledenpagina van onze website onder het kopje documenten.  

Gesproken is over een nieuw protocol Golfer van het jaar. Met ingang van 2019 wordt de golfer en golfster van het jaar via een andere methode gekozen. Belangrijkste wijziging is dat niet alleen naar de daling van handicap wordt gekeken, maar ook deelname aan wedstrijden, en de daarbij behaalde resultaten, in de berekening worden meegenomen. Hierdoor maken golfers met een lagere handicap ook kans om deze eervolle titel te behalen. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug. 

Gesproken is ook over de voorbereidingen voor de nieuwe gebruiksovereenkomst die in 2020 moet worden gesloten met Gulbergen BV. De overeenkomst maakt dat wij als vereniging gebruik mogen blijven maken van de golfbaan. Het bestuur vindt het belangrijk om gedurende dit proces naar het sluiten van een nieuwe overeenkomst, voortdurend in gesprek te zijn en blijven met leden. Hiertoe is in 2018 een klankbordgroep opgericht waarin in ieder geval de voorzitters van de verschillende commissies zitting hebben en een aantal leden die specialistische kennis inbrengen. De eerste bijeenkomsten met de klankbordgroep zijn aanleiding geweest tot het opstellen van een visiedocument waaraan alle partners, Golfclub De Gulbergen, Gulbergen BV, De Hooghe Bergh en de Golfacademy commitment hebben afgegeven.  Dit visiedocument vormt de basis van de besprekingen over de nieuwe gebruiksovereenkomst. De leden stemden unaniem in met het visiedocument. 

De begroting voor 2019 is gepresenteerd. Een sluitende begroting die onder andere ruimte biedt voor het structureel beschikbaar stellen van een bijdrage ten behoeve van de Clubtraining. De begroting gaf aanleiding te spreken over de afname van het aantal leden. Gelukkig zien we ook nieuwe leden komen, maar dit aantal ligt lager dan de vertrekkende leden. Daarom een punt van zorg waar we als bestuur de komende periode volop aandacht op houden. De begroting werd door de leden unaniem vastgesteld. De nieuwe Clubtraining 2.0 wordt elders in deze nieuwsbrief nader besproken. 

De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2018 zijn voor alle leden beschikbaar. Deze zijn te vinden op de ledenpagina van de website onder het kopje documenten.