0492 - 592455 | keuze 2

Baanreglement

1) Algemeen

 1. Dit reglement is van toepassing op de banen van Gulbergen B.V., hierna te noemen BV
 2. Voor het spelen op deze banen geldt hetgeen is geregeld in Rules of Golf of the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and the United States Golf Association. Voorts dient elke speler zich te houden aan de local rules, zoals die zijn aangegeven op de scorekaart en op het mededelingenbord. U kunt de local rules hier ook nalezen.
 3. Daar waar dit baanreglement niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist de caddiemaster en/of de manager golf.
 4. Aanwijzingen van de Caddiemaster en de marshal moeten onverwijld worden opgevolgd.

2) Toegang

 1. Tot de baan hebben toegang:
  - leden na reservering
  - gasten nadat ze de voor hen geldende greenfee hebben voldaan.
 2. Spelers van de grote baan dienen in het bezit te zijn van het geldig NGF-handicapbewijs (indien woonachtig in Nederland) of vergelijkbaar bewijs (indien buiten Nederland woonachtig).
 3. De leden dienen de "bagtag" zichtbaar aan hun tas te hangen.
 4. Derden (bijvoorbeeld toeschouwers en caddies) kunnen spelers vergezellen indien toestemming is verleend door de caddiemaster. Noch de BV noch het bestuur van de golfclub kan aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade als gevolg van de aanwezigheid van derden op de baan.

3) Openingstijden

 1. In de maanden april tot en met oktober is de baan in principe geopend van 07.00 uur tot zonsondergang. In de winterperiode van november tot en met maart is de baan in principe geopend van 08.30 uur tot zonsondergang.
 2. Afwijkingen van deze regel worden op het mededelingenbord bekend gemaakt. Dit geldt ook voor de tijdsperioden waarop niet gestart kan worden.

4) Reserveren en starten

 1. Alle spelers, leden en gastspelers moeten zich houden aan de reserveringregels.
 2. Alle spelers voor de grote baan, leden en gasten, melden zich tijdig voor de starttijd bij de caddiemaster. Gasten van de Old Course dienen zicht ook tijdig (voor aanvang starttijd) te melden. Tevens dient men zich op de hoogte te stellen van de berichten op het mededelingenbord.

5) Voorrang

 1. Wanneer een drie- of vierbalpartij aansluit op de voorgaande partij hoeft een tweebalpartij niet te worden doorgelaten. De caddiemaster en de marshals hebben het recht om bij een- en tweeballen extra spelers toe te voegen tot flights van vier personen..
 2. Wanneer uw partij afstand heeft verloren van meer dan één hole op de voor u spelende partij of wanneer u een 'lege' hole voor u heeft en de partij achter u op u moet wachten, behoort u de achteropkomende partij uit te nodigen om te passeren. De marshal is bevoegd bij langzaam spel de partij één hole te laten overslaan.
 3. Wanneer uw partij een bal zoekt en deze niet direct kan vinden waardoor u afstand verliest en de achteropkomende partij daardoor moet wachten, moet u hen onmiddellijk uitnodigen om te passeren.
 4. Een partij die een volle ronde van 18 holes speelt, heeft voorrang op een partij die slechts 9 holes Libellenbaan speelt, ongeacht hun starttijd en zolang er nog niemand van de 9 holes partij heeft afgeslagen.
 5. Spelers dienen altijd het baanpersoneel voorrang te verlenen. Zij moeten wachten op een teken van het baanpersoneel alvorens zij het spel hervatten.
 6. Lesgevend personeel kan in overleg met de caddiemaster op elk moment van de dag starten op elke gewenste hole, mits niet wordt 'ingebroken' bij wedstrijden, bedrijfsdagen, evenementen en dergelijke. Dit lesgevend personeel zal zich eveneens houden aan hoofdstuk Algemeen - lid 2 van dit baanreglement. Zij zullen erop toezien dat de spelers die zij begeleiden zich eveneens aan dit reglement houden. Zij dienen ervoor te zorgen dat zij geen onnodig oponthoud of hinder in de baan veroorzaken.
 7. Lesgevend personeel dat leerlingen en/of clinics begeleidt heeft eveneens voorrang op de drivingrange, puttinggreen en de oefenfaciliteiten. De sluitingstijden voor de puttinggreen en de oefenfaciliteiten zullen op het mededelingenbord worden aangegeven..

6) Uitrusting

 1. Het is niet toegestaan om zich met kar (trolley), cart (buggy) of draagtas op de voorgreens (aprons), greens of tee’s te begeven.
 2. Het is niet toegestaan, dat twee of meer spelers vanuit één golftas spelen.
 3. In een golf- of handicart mogen twee personen met golfuitrusting worden vervoerd.
 4. Het gebruik van drivingrange- en oefenballen op de baan is ten strengste verboden.
 5. Het is alleen toegestaan te 'vissen' naar een bal die door de speler tijdens de gespeelde ronde in het water is geslagen. De bal moet bovendien zichtbaar zijn. Dit mag echter nooit leiden tot oponthoud voor achteropkomende spelers. Het is altijd verboden naar andere ballen te vissen, voor, tijdens of na een ronde.
 6. In de baan is het verplicht om nette (golf)kleding te dragen. Geen gescheurde kledingstukken, mouwloze topjes, trainingspakken of aanstootgevende kledingstukken. Gezichtsbedekkende kledingstukken zijn niet toegestaan.
 7. In de baan is het verplicht om golfschoeisel te dragen. Ook dient men in het bezit te zijn van voldoende tee’s, een pitchfork, balmarker en NGF-regelboekje.
 8. Het is niet toegestaan telefoons op de baan met geluid ingeschakeld te hebben. Het gebruik van telefoons is slechts toegestaan in noodsituaties.

7) Baanverzorging

 1. Spelers zijn verplicht:
  • pitchmarks op de apron en de greens te herstellen;
  • spikemarks te herstellen alvorens men de green verlaat;
  • divots terug te leggen alvorens men het spel hervat.
 2. Het spel moet gespeeld worden in de volgorde van de aangegeven baanroute. Tussen de holes moeten de aangegeven paden benut worden.
 3. Harken moeten buiten de bunkers worden teruggelegd en wel nadat deze op een goede wijze is aangeharkt. De bunkers dienen aan de laagste kant betreden en verlaten te worden.

8) Toezicht

 1. Marshals zien onder andere toe op strikte naleving van dit baanreglement, de local rules en de golfetiquette. Zij hebben een toezichthoudende en corrigerende taak, maar zijn geen referee of regelspecialisten. Spelers en andere gebruikers zijn verplicht hun instructies op te volgen.
 2. In gevallen van een ernstige overtreding, zulks ter beoordeling van de marshal, rapporteert de marshal aan het management golf en/of het bestuur van de golfclub zodat adequate actie ondernomen kan worden.
 3. De BV en/of het bestuur van de golfclub behouden zich het recht voor passende maatregelen te nemen (voor de golfclub o.a. volgens de statuten en het huishoudelijk reglement), indien de regels van het baanreglement worden overtreden. Bij ernstige overtredingen door een lid van Golfclub De Gulbergen is de BV verplicht het bestuur daarvan in kennis te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Bij herhaling van ernstige overtredingen kan een speler de toegang tot het complex worden geweigerd.