0492 - 592455 | keuze 2

PRIVACYVERKLARING GOLF DE GULBERGEN

 

Golf de Gulbergen, gevestigd aan Heiderschoor 26 te 5731 RG Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

Heiderschoor 26 5731 RG Mierlo

0492-592455

https://www.golfdegulbergen.nl

 

Mevr. R. van Gerwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Golf de Gulbergen. Zij is te bereiken via robine@golfdegulbergen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Golf de Gulbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marco.ramakers@attero.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Golf de Gulbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Golf de Gulbergen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Golf de Gulbergen) tussen zit.

Golf de Gulbergen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: E-golf voor het checken van gebruikersgegevens, Tee-Time voor het maken van reserveringen van starttijden en het analyseren van gegevens over speelgedrag in de breedste zin van het woord. Hierdoor kan Golf de Gulbergen de baanbezetting optimaliseren en baanbezettingscontrole uitvoeren. Verder wordt Office pakket voor mail verkeer en werkagenda gebruikt. Het versturen van info, offertes en bevestigingen worden hierop gedaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Golf de Gulbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

De gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard op grond van wettelijke bewaartermijnen. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Golf de Gulbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Golf de Gulbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Golf de Gulbergen deelt de gegevens met de Golfverenging ten behoeve van analysedoeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Golf de Gulbergen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Golf de Gulbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@golfdegulbergen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Golf de Gulbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Golf de Gulbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het betreft:

- Technische maatregelen zoals firewalls, virus-scanners en met sterke wachtwoorden beschermde accounts;

- Organisatorische maatregelen zoals het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur.

- De verwerker van persoonsgegevens mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van Golf de Gulbergen voor het door Golf de Gulbergen vastgestelde doel (reserveren in Tee Time).

- Verwerker mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij in opdracht van Golf de Gulbergen.

- Verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie.

- Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal de verwerker direct (en in ieder geval binnen 24 uur) Golf de Gulbergen telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat Golf de Gulbergen kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. Verwerker zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

- Verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle persoonsgegevens wissen of teruggeven aan Golf de Gulbergen en nog bestaande kopieën wissen, behalve als EU-recht of het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze persoonsgegevens.

- De verwerker is verplicht medewerking en uitvoering te verlenen aan verzoeken van betrokkenen als bedoeld in art. 15 t/m 22 van de AVG.

- De verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst beschikbaar maken aan Golf de Gulbergen en audits en inspecties door Golf de Gulbergen of gemandateerde auditor toestaan en hieraan meewerken. Indien een instructie, volgens de verwerker, tegen de verordening, EU-recht of recht van de lidstaat ingaat, moet de verwerker onmiddellijk Golf de Gulbergen op de hoogte stellen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.