0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Wanneer ligt een bal out of bounds?
Regel 18.2a : Een bal is alleen buiten de baan wanneer hij geheel buiten de grens van de baan. De grens van de baan wordt op onze baan aangegeven met witte paaltjes. De lijn getrokken aan de baankant van de paaltjes geeft de grens van de baan aan.
Een bal ligt dus nog in de baan wanneer hij:

 • tegen een wit paaltje aan ligt 
 • met een deel van de bal niet buiten de grenslijn ligt.

S06a Out of bounds

De 2 witte ballen liggen ‘in de baan’
De 2 oranje ballen liggen ‘buiten de baan’

Obstakels buiten de baan, een hek of bomen en struiken, mag je niet verwijderen dan wel ontwijken zonder strafslag. Een wit paaltje waarmee de grens van de baan wordt aangegeven staat dus ook buiten de baan.

Hoe te handelen:

 • Indien de bal nog in de baan ligt, maar niet goed speelbaar tegen een paaltje of een hek - of je hebt last van een boom of een struik met je backswing - moet je de bal spelen zoals hij ligt. Je kunt de bal ook onspeelbaar verklaren; dan is waarschijnlijk alleen optie 3 uit regel 19.2 opportuun: namelijk zijwaarts ontwijken. De bal speel je dan vanuit een dropzone die bepaald wordt door twee stoklengten gemeten vanaf het punt waar de onspeelbare bal ligt. De stoklengte is de lengte van de langste stok in je tas. Je krijgt een strafslag.
 • Indien de bal buiten de baan ligt moet je handelen volgens de procedure van slag en afstand uit regel 18.2b. De bal speel je dan vanaf de plaats waar je de vorige slag hebt gedaan. Je krijgt een strafslag.

N.B. Indien de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is (alleen bij hole 14 en 15 van de Libellenbaan of hole 3 van de Old Course) dan mag je ook als volgt handelen: met twee strafslagen mag je de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in een dropzone. Dit is een local rule. Zie voor bepalen van deze dropzone de Local Rules van resp. Libellenbaan of Old Course.
Deze local rule zal overigens op korte termijn worden geschrapt.

Tijdelijk water door de baan

Tijdens de herfst en de winter komt het voor dat er water op de baan staat. Dit is dan een abnormale baanomstandigheid die je zonder strafslag mag ontwijken.

Wat is tijdelijk water?
Tijdelijk water is iedere tijdelijke concentratie van water op de baan die niet in een waterhindernis is en die zichtbaar is voordat of nadat een speler zijn stand heeft ingenomen.

 • S07a Abnormale baanomstandigheden 01aWaar houdt het tijdelijk water op?
  Daar waar je droog staat, waar je geen water meer ziet opwellen naast je schoenen; als je gewoon gaat staan.
 • Hoe nu te handelen?
  Je mag altijd de bal spelen zoals hij ligt, je hoeft dus het tijdelijk water niet te ontwijken!
  Als je het tijdelijk water wilt ontwijken moet je het referentiepunt bepalen, dat is het dichtstbijzijnde punt (gemeten vanaf waar de bal ligt) niet korter bij de hole, waar als de bal daar zou liggen de belemmering niet meer bestaat. De dropzone is het gebied binnen een stoklengte van het referentiepunt.
  Dus niet zomaar ergens buiten het tijdelijk water de bal droppen!
  Dat betekent ook dat als het tijdelijk water op de fairway is en de dropzone in de rough ligt, je dan in de rough moet droppen.

Bijzondere situaties met tijdelijk water

 • S07b Abnormale baanomstandigheden 02aTijdelijk water in een bunker
  Ook bij tijdelijk water in een bunker heb je een vrije drop, maar je moet wel in de bunker droppen!
  Staat de bunker vol water en is er geen plek in de bunker waar de belemmering niet bestaat, kun je bal droppen buiten de bunker (op de lijn van de plaats waar de bal in de bunker ligt en de hole) maar je moet wel een strafslag tellen.
  Alternatief is teruggaan naar de plek waar vandaan je de bal hebt geslagen.
 • Tijdelijk water als overloop van een waterhindernis
  In principe heb je een vrije drop; echter als je de bal niet kunt vinden, wordt de bal geacht in de hindernis te liggen en moet je dus handelen volgens de opties in regel 17.
 • Tijdelijk water op de green
  Tijdelijk water op de green is ook een abnormale terreinomstandigheid die je mag ontwijken. Ook hier moet je het referentiepunt bepalen; dan kan het dus zijn dat de dropzone buiten de green ligt. Dan moet je daar droppen. Is de plaats waar je volgens de regels mag droppen op de green, dan moet je uiteraard plaatsen.

S05a Hoe hoort het 1bWanneer de bal in een abnormale baanomstandigheid ligt, mag je deze ontwijken. Dat hoeft niet, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat je niet vanuit die plek mag spelen.
Maak je wel gebruik van de mogelijkheid, dan mag je dat doen zonder een strafslag bij te tellen. Je moet dan volgens de regels de dropzone bepalen.
Er zijn een aantal plaatsen in de baan, die nogal eens discussie opleveren waar je moet droppen, omdat het niet aantrekkelijk is daar te droppen.

Voorbeeld:
Je bal komt tot stilstand op de linkerkant van het pad bij de waterhindernis op hole 9 van de Sprookjesbaan (zie foto). Het pad is een abnormale baanomstandigheid en mag je dus zonder strafslag ontwijken (hoeft niet)
.
Je bepaalt het referentiepunt (dichtstbijzijnde punt zonder belemmering): dat punt is op de smalle strook tussen het pad en de waterhindernis.
De dropzone is het gebied binnen een stoklengte vanaf het referentiepunt, niet dichter bij de hole, niet in de (water-)hindernis, en niet op het pad. Deze dropzone is dus niet groot!

Je dropt je bal vanaf kniehoogte.
Je speelt vervolgens de bal; je mag daarbij in de hindernis staan, maar niet op het pad.

Regel 16.1 behandelt het ontwijken van een abnormale baanomstandigheid.

 

Met ingang van 1 januari droppen we als volgt: je laat de bal los op een plaats van je ‘kniehoogte’. Dit is de hoogte van je knie wanneer je rechtop staat; maar je hoeft niet rechtop te staan. De bal moet worden gedropt en tot stilstand komen in de dropzone.

     Site 05a Droppen         

Drop je per ongeluk toch van schouderhoogte, dan moet je opnieuw droppen en wel op de juiste wijze.

Komt de bal tot stilstand buiten de dropzone, dan opnieuw droppen; komt de bal opnieuw tot stilstand buiten de dropzone; dan plaatsen op de plaats waar de bal bij de tweede drop het eerst de grond raakte.

Wanneer krijg je een of meer strafslagen:

 • Speel je de bal als je niet van kniehoogte hebt gedropt: 1 strafslag
 • Speel je de bal na een correcte drop, maar de bal komt tot stilstand buiten de dropzone en je speelt vervolgens de bal: dan speel je van de verkeerde plaats: algemene straf (in strokeplay: 2 strafslagen; in matchplay: verlies van de hole);
  diskwalificatie, indien je door de bal vanaf de verkeerde plaats te spelen een ’aanmerkelijk voordeel’ hebt. Je begaat dan een ‘ernstige overtreding’.

Regel 14.3 en 14.7 behandelen deze regels.

In ‘Hindernissen (1)’ is besproken hoe in het algemeen te handelen als de bal in een waterhindernis terecht komt. Hier bespreken we hoe te handelen op hole 5 van de Old Course.

Old Course, hole 5
Site 05a Hoe hoort het eigenlijk 2Met de afslag landt de bal meestal vóór de waterhindernis. Met de 2e slag speel je de bal over de waterhindernis naar de green. Echter in een aantal gevallen lukt dat niet.
A) Belandt de bal rechtstreeks in de waterhindernis dan drop je de bal volgens de regels vóór de hindernis en met een strafslag speel je de bal alsnog over de hindernis.
B) Soms speel je de bal over de hindernis: hij raakt een van de bomen en belandt alsnog in de waterhindernis.

Hoe te handelen?
De hindernis is een rode hindernis. Je mag dan onderzoeken of zijwaarts ontwijken een mogelijkheid is. Meestal is dit niet het geval. Dan blijven er twee mogelijkheden over:
1. Spelen vanaf een dropzone gebaseerd op de plek waar de vorige slag werd gedaan
2. De hindernis recht naar achteren ontwijken: je bepaalt het punt (P) waar de bal terugstuitend vanaf de boom de grens van de hindernis kruist; vervolgens trek je een lijn vanuit de hole over het punt P terug over de waterhindernis en dropt de bal in de dropzone van deze lijn.
Je krijgt één strafslag.

Speel je de bal dan toch aan de kant waar de bal van de boom in het water is terecht gekomen, dan speel je de bal ‘opzettelijk’ van de verkeerde plaats met een significant voordeel. Je wordt gediskwalificeerd (Regel 1.2a/1).